Kapitaalvermindering

De algemene vergadering van aandeelhouders is degene die moet besluiten tot een vermindering van het geplaatste kapitaal.

In de uitnodiging voor de algemene vergadering wordt vermeld het doel van de vermindering en de te volgen werkwijze. Kapitaalvermindering kan plaatsvinden door een terugbetaling aan de aan- deelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng.

Intrekking van aandelen
Van kapitaalvermindering is ook sprake indien de vennootschap uitstaande eigen aandelen van een aandeelhouder inkoopt en deze aandelen vervolgens intrekt. Een bijzondere vorm van intrekking, waaraan niet een verkrijging door de vennootschap zelf vooraf hoeft te gaan, is als alle aandelen van een bepaalde soort worden ingetrokken.

Terugbetaling van aandelen
Een andere veel voorkomende vorm van kapitaalvermindering is die waarbij het bedrag van de aandelen wordt verminderd. Daarvoor is een statutenwijziging nodig.

Procedure
De procedure tot kapitaalvermindering verloopt als volgt. Een kopie van het aandeelhoudersbesluit wordt gedurende twee maanden bij de Kamer van Koophandel ter inzage gelegd. De terinzagelegging wordt bekend gemaakt door middel van een advertentie in een landelijk verspreid dagblad. Na afloop van de twee maanden durende terinzagelegging wordt bij de Arrondissementsrechtbank een ver- klaring van non-verzet aangevraagd, waaruit dient te blijken dat door (eventuele) schuldeisers van de vennootschap geen bezwaar is gemaakt tegen de kapitaalvermindering.

Voorts dient een Ministeriële verklaring van geen bezwaar aangevraagd te worden als met de kapitaalvermindering een statutenwijziging gemoeid is, waarbij bijvoorbeeld de nominale waarde van de aandelen wordt verlaagd.

Nadat alle termijnen zijn geëindigd en vaststaat dat er geen verzet (meer) is, kan de akte getekend worden. Van het resultaat van de kapitaalvermindering wordt door middel van een formulier mede- deling gedaan aan de Kamer van Koophandel.

Wilt u meer weten over kapitaalvermindering, maak dan vrijblijvend een afspraak met Notariskantoor Van der Tuin. Ook hebben wij voor u een brochure met nadere informatie beschikbaar.

Zakelijke diensten Notariskantoor Van der Tuin

Wij helpen u verder


Heeft u een vraag over één van onze diensten, stel vrijblijvend uw vraag via onze contactpagina, wij helpen u graag verder. U kunt ons ook bellen vanaf 08:30 uur (ma/vr) via telefoonnummer: 0228-562424.

ga naar de contactpagina


Notariskantoor Van der Tuin

Zakelijke diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Particuliere diensten

Notariskantoor Van der Tuin

Overige diensten