Disclaimer

Disclaimer notariskantoor Van der Tuin

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.Notariskantoor Van der Tuin.nl. De hierboven genoemde website(s) en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, specifiek benoemde gegevens en/of informatie e.d. zijn eigendom van Notariskantoor Van der Tuin. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Notariskantoor Van der Tuin zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Notariskantoor Van der Tuin garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Notariskantoor Van der Tuin wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Dit zelfde geldt voor schade voortvloeiend of verband houdend met het gebruik maken van de website.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Notariskantoor Van der Tuin kan ter informatie links weergeven naar websites van derden, welke websites geen eigendom zijn van Notariskantoor Van der Tuin. Door het activeren van een van de links op de website van Notariskantoor Van der Tuin verlaat u de website van Notariskantoor Van der Tuin. Notariskantoor Van der Tuin staat niet in voor de inhoud en functioneren van deze websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die op deze sites worden aangeboden. De informatie op deze sites is door Notariskantoor Van der Tuin niet beoordeeld op juistheid, inhoud, actualiteit, volledigheid en dergelijke. Het gebruik van deze websites komt dan ook geheel voor rekening en risico van de gebruiker. Notariskantoor Van der Tuin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de genoemde websites.

INFORMATIE GEBRUIKEN

Notariskantoor Van der Tuin behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, foto's en logo’s) indien deze door Notariskantoor Van der Tuin is geplaatst uit naam van Notariskantoor Van der Tuin. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden, op te slaan, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Notariskantoor Van der Tuin.

WIJZIGINGEN

Notariskantoor Van der Tuin behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Advies op maat - Meijer van der Tuin.